Polityka Cookies
i Regulamin świadczenia
usług

Polityka Cookies i Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Polityka Cookies

1. Witryna www.aasaglobal.com zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Witryny. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane
są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika Witryny.
4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest
operator Witryny aasaglobal.com z siedzibą pod adresem: Aasa Global AS, Laeva 2, 10111 Tallinn, Estonia.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Witryny do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
6. W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z
usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach Witryny; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach Witryny; c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Witryny; d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień
i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą dokonać w każdym
czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies
dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Operator Witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Witryny.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i wykorzystywane mogą być również przez
współpracujących z operatorem Witryny reklamodawców oraz partnerów (np. Facebook Google, Adexon).
10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Aasa Global AS, z siedzibą przy ul. Laeva 2, 10111 Tallinn, Estonia, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem
12204475, ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania informacji o Aasa Global AS (zwany
dalej „Regulaminem”).

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Poprzez pojęcia użyte w Regulaminie rozumie się:
a) Aasa – Aasa Global AS, z siedzibą przy ul. Laeva 2, 10111 Tallinn, Estonia, zarejestrowana
w Rejestrze Handlowym pod numerem 12204475, działająca jako podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną na rzecz
Użytkowników z wykorzystaniem Systemu teleinformatycznego;
b) Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu jako usługobiorca w odniesieniu do usługi świadczonej drogą elektroniczną;
d) Serwis – zespół powiązanych ze sobą stron internetowych dostępnych pod adresem www.aasaglobal.com przy wykorzystaniu
urządzeń teletechnicznych umożliwiających dostęp do sieci Internet;
e) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci
telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów regulujących
działalność telekomunikacyjną;
f) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonywanie usługi na rzecz Użytkowników, które następuje poprzez wysyłanie i
odbieranie danych za pomocą Systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkowników, bez jednoczesnej obecności
stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu przepisów regulujących działalność
telekomunikacyjną.
3. Regulamin określa:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
c) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
d) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym w odniesieniu do usług określonych w
Regulaminie;
f) tryb postępowania reklamacyjnego.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Aasa wykorzystuje Serwis, w celu udzielania informacji o Aasa.
2. Serwis nie jest platformą informatyczną umożliwiającą zawarcie z Aasa umowy mającej za przedmiot udostępnienie Produktu.
3. Treść Serwisu nie może być rozumiana jako złożenie przez Aasa oświadczenia woli w odniesieniu do poszczególnych
Użytkowników w zakresie udostępnienia jakiegokolwiek Produktu.

§ 3
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest używanie oprogramowania, sprzętu i narzędzi niezbędnych do
korzystania z Internetu. Połączenie z Serwisem jest szyfrowane.

§ 4
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Aasa świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
2. Użytkownik korzystający z Serwisu nie jest zobowiązany do ponoszenia żadnych opłat za udostępnienie treści zamieszczonych w
Serwisie. Użytkownik ponosi natomiast koszty połączeń z Serwisem według taryf stosowanych przez operatorów obsługujących
jego połączenia.
3. Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie w Serwisie.
4. Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przy wykorzystaniu narzędzi
powszechnie uznawanych na zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
5. Zakazane jest podejmowanie prób wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji do treści zamieszczonych w Serwisie, a także
dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obraźliwych, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w
błąd.
6. Informacje zawarte w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 5
Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy składać w formie pisemnej na adres: Aasa Global AS, Laeva 2, 10111
Tallinn, Estonia.
3. Aasa może zwrócić się z prośbą do Użytkowników o złożenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących reklamacji oraz o dostarczenie
dodatkowych dokumentów służących do zbadania zasadności reklamacji.
4. Aasa udziela odpowiedzi na złożoną reklamację w terminie nie dłuższym niż 45 dni.
5. Wszystkie przesyłki należy kierować na adres: ul. Laeva 2, 10111 Tallinn, Estonia.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Serwis zawiera treści chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej oraz dobra niematerialne chronione
prawem własności intelektualnej. Żadna z tych treści, w szczególności tekst, grafika, znaki towarowe, logotypy, ikony, zdjęcia,
programy, prezentowane w Serwisie nie mogą być powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez
uprzedniego zezwolenia. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania treści Serwisu wyłącznie do dozwolonego użytku
własnego.
2. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie przy uwzględnieniu przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym i innych
stosownych uregulowaniach. W przypadku zmiany Regulaminu treść w zmienionym brzmieniu będzie dostępna w Serwisie.