Newsroom
August 01, 2018

Aasa educates employees as part of the Diversity Day

Aasa Polska educates employees as part of the Diversity Day

Aasa Polska organized its first Diversity Day on 26 July under the slogan “Diversity in the modern world. Why does business need diversity management?”. As part of the day, the company’s employees got to know the idea of ​​the Diversity Card project. The recruitment for the Global Team of Diversity Ambassadors was also announced.

More than 83% Aasa employees believe that the company values ​​diversity – this is the result of the Aasa Polska Employee Engagement and Satisfaction Survey conducted by Aon Hewitt last year. This gave rise to a series of activities, the most important of which was the signing of the Diversity Charter in Poland, Estonia and Sweden at the turn of 2017 and 2018. Thus, Aasa began engaging the entire team in implementing the principles of managing diversity and standards of equal treatment in the workplace.

— We are convinced that diversity and multiculturalism is a fundamental value of modern societies and innovative organizations. Our company’s management approach to diversity management aims to ensure that we respect each other and are open to different views and points of view in order to build a stronger team and business, for the benefit of our clients and shareholders says Ovais Siddiqui, CEO of Aasa Polska.

Aasa operates in six countries on three continents, and its employees speak thirteen mother tongues. The company wants to provide even greater protection against discrimination based on sex, age, disability, nationality, psychosexual orientation, religion or non-denominationality and other premises exposed to discriminatory behaviours.

To this end, at the level of the entire company, the creation of a global team of Diversity Ambassadors was announced that will be selected as part of internal recruitment processes. Its task will be to coordinate all the company’s efforts to build diversity and develop a culture of cooperation in its various branches.

During the Diversity Day, the company’s management together with representatives of the Responsible Business Forum also explained what the idea of ​​the Diversity Charter and the creation of an inclusive working environment are all about. With this idea in mind, a cultural map was presented with the cultural differences decoding model developed by Erin Meyer. The map helped everyone understand cultural differences, among others, in terms of communication, decision making, building trust or timeliness occurring in individual countries, and thus improve cooperation in the company at the international level.

The meeting ended with an educational game that included elements of a quiz and discussion on a variety of aspects of diversity and its management in the workplace. Its aim was to sensitize participants to the diversity of views and perspectives on the perception of the world. With the support of moderators from the Responsible Business Forum, the Aasa Polska team had the opportunity to develop their skills in terms of empathy, cooperation and active listening.

 

Read in Polish


Aasa edukuje pracowników w ramach Dnia Różnorodności

Aasa Polska zorganizowała 26 lipca swój pierwszy Dzień Różnorodności pod hasłem „Różnorodność we współczesnym świecie. Dlaczego biznes potrzebuje zarządzania różnorodnością?”. W jego ramach pracownicy firmy poznali bliżej ideę projektu Karta Różnorodności. Ogłoszono także rekrutację do Globalnego Zespołu Ambasadorów i Ambasadorek Różnorodności.

Ponad 83 proc. pracowniczek i pracowników Aasa uważa, że firma ceni różnorodność – tak wynika z Badania Zaangażowania i Satysfakcji Pracowników i Pracowniczek Aasa Polska, przeprowadzonego przez Aon Hewitt w ubiegłym roku. Dało to początek szeregowi działań, z których najważniejszym było podpisanie Karty Różnorodności w Polsce, Estonii i Szwecji na przełomie roku 2017 i 2018. Tym samym Aasa rozpoczęła angażowanie całego zespołu we wdrażanie zasad zarządzania różnorodnością i standardów równego traktowania w miejscu pracy.

Jesteśmy przekonani, że różnorodność i wielokulturowość jest fundamentalną wartością współczesnych społeczeństw i innowacyjnych organizacji. Podejście zarządu naszej firmy do zarządzania różnorodnością ma na celu zapewnienie, że szanujemy się nawzajem i jesteśmy otwarci na różne poglądy i punkty widzenia, w celu budowania silniejszego zespołu i biznesu, z korzyścią dla naszych klientów i udziałowcówpodkreśla Ovais Siddiqui, prezes zarządu Aasa Polska.

Aasa prowadzi działalność w sześciu krajach na trzech kontynentach, a jej pracownicy i pracowniczki mówią w trzynastu językach ojczystych. Firma chce w jeszcze większym stopniu zapewnić ochronę przed dyskryminacją ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, orientację psychoseksualną, religię czy bezwyznaniowość oraz inne przesłanki narażone na zachowania dyskryminacyjne.

W tym celu na poziomie całej spółki ogłoszono utworzenie globalnego zespołu Ambasadorów i Ambasadorek Różnorodności, który zostanie wybrany w ramach rekrutacji wewnętrznej. Jego zadaniem będzie koordynacja wszystkich wysiłków firmy, mających na celu budowanie różnorodności i rozwijanie kultury współpracy w jej poszczególnych oddziałach.

W trakcie Dnia Różnorodności zarząd firmy wraz z przedstawicielami i przedstawicielkami Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyjaśnili również, na czym polega idea Karty Różnorodności oraz tworzenie włączającego środowiska pracy. W tym celu zaprezentowano mapę kulturową z modelem dekodowania różnic kulturowych, opracowaną przez Erin Meyer. Mapa pomogła wszystkim zrozumieć różnice kulturowe m.in. w zakresie komunikowania się, podejmowania decyzji, budowania zaufania czy terminowości występujące w poszczególnych krajach, a tym samym usprawnić współpracę w firmie na poziomie międzynarodowym.

Spotkanie zakończono grą edukacyjną z elementami quizu i dyskusji na temat szeregu aspektów różnorodności i zarządzania nią w miejscu pracy. Jej celem było uwrażliwienie uczestników i uczestniczek na różnorodność poglądów oraz perspektyw postrzegania świata. Przy wsparciu moderatorów i moderatorek z Forum Odpowiedzialnego Biznesu zespół Aasa Polska miał okazję rozwinąć swoje zdolności w zakresie empatii, współpracy i aktywnego słuchania.

Close Polish version