Newsroom
July 25, 2018

Aasa launches a new loan offer with a higher amount available and a longer repayment period

Aasa launches a new loan offer with a higher amount available and a longer repayment period

Aasa Polska launches a new, more attractive offer of instalment loans for consumers and entrepreneurs. Individual clients may apply for the “Aasa Light Instalments” instalment loan amounting up to 15,000 PLN with a repayment period of up to 36 months. In turn, the maximum loan amount for self-employed persons increased to 20,000 PLN in instalments spread over a maximum period of 36 months.

Changes in both Aasa Polska’s flagship products are a direct response to customer expectations. The company focuses on an individual approach and enables greater flexibility when choosing an amount and loan repayment period. It significantly increased the amounts of both loans offered and extended the repayment periods. Clients may count on a larger injection of cash accompanied by a lower level of monthly instalments.

Increasing the amount of financing and extending repayment periods positively influenced the “lightness” of instalments and the availability of offers for both individual and business clients. This solution strengthens our position as a Scandinavian FinTech, which complements the offer of banks, acting in accordance with the principles of responsible lendinginforms Ovais Siddiqui, President of the Management Board of Aasa Polska.

“Aasa Light Instalments” – up to 15,000 PLN for 36 months

In the case of a loan for individual clients, namely “Aasa Light Instalments”, the maximum funding amount has been increased from 10,000 to 15,000 PLN. The lending period has also been extended by a year, which currently lasts from 12 to 36 months. The new offer applies to the broker channel.

According to the latest data obtained from the Central Statistical Office , Poles are able to save on average around 400 PLN per person within a month. It may be an insufficient amount for special expenses, such as a holiday trip for the whole family or renovation of an apartment. That is why we give our clients the opportunity to apply for higher amounts of loans, spread into a larger number of monthly instalments, depending on individual needs and possibilitiesinforms Patrycja Gołębicka, Sales Director at Aasa Polska.

The “lightness” of Aasa’s offer refers, on the one hand, to reduced monthly instalments and one of the lowest APRC on the market (total loan cost), and on the other hand, to an easy application process for a loan with a minimum of formalities. The credit decision is made in real time and the funds are transferred immediately after signing the contract. As a responsible lender, Aasa also offers its clients the opportunity to take advantage of monthly repayment holidays as well as its voluntary insurance against unforeseen events.

“Aasa for Business” – 20,000 PLN for 36 months

Aasa also saw the need for higher amounts of funding among self-employed people. The company decided to double the available “Aasa for Business” loan amount from 10,000 to 20,000 PLN. It also extended the maximum repayment period from 24 to 36 months. The new offer is available both in the broker channel and via the Internet.
The development of the business offer is a direct response of the company to the results of “Research on the needs of micro-enterprises in the field of financing”, conducted by the Smartscope institute. From among owners of micro-enterprises (employing from 1 to 9 people), who declared the need to obtain co-financing, as many as every fifth person declared interest in the amount in the range of 10,000 – 49,000 PLN.

When analyzing the needs of micro-enterprises, we noticed that every fourth micro-entrepreneur wants to invest in development, and every fifth needs a higher amount of financing. As you know, investments that contribute to the real development of the company, such as the purchase of equipment, the general renovation of the service premises or the purchase of licenses for computer programs, require higher expenditures. For this reason, we decided to increase the amount of the “Aasa for Business” loan and give the possibility of a longer repayment periodinforms Dominik Ciula, Sales Manager at Aasa Polska.

In its new business offer, Aasa retained its previous benefits, such as a minimum of formalities, flexible repayment terms and instant payment of funds. Additional financing is already available at the time the company is founded, and the borrower can independently determine the period in which they want to pay off the business loan. Additionally, thanks to an express decision about granting funding and the possibility of signing the contract on-line, the transfer of funds may take place already on the day of submitting the application. It is also possible to include the loan in the costs of the business.

A new approach to the cost of the loan

As part of a responsible approach to borrowing, Aasa introduces new rules for calculating the cost of loans, which are more beneficial for clients with a good credit history. This cost is calculated individually, based on the borrower’s creditworthiness analysis. This means that the loan price depends on the level of risk associated with repayment – the higher the creditworthiness of the customer, the lower the loan costs. It is worth noting that this solution is beneficial not only for borrowers characterized by higher creditworthiness (they receive a better offer at a lower price), but also for those who, because of the high level of credit risk, have so far been excluded from the possibility of obtaining financing.

More flexibly and responsibly

Aasa recognizes a responsible approach to lending and running a business as its key differentiator. The company uses one of the most advanced scoring services in the world in the field of verification of clients’ creditworthiness, so that it can grant loans only to those who are able to pay them back. Security and transparency are the unchanged distinctive features of the Aasa offer – before signing the contract, clients are informed about the amount of monthly instalments, the total cost of the loan (APRC) and contract terms.

***

Methodology of the research entitled “Micro enterprises needs in financing 2017”

The survey was conducted in October 2017 by Smartscope as commissioned by Aasa Polska, using CAWI and CATI methods, on a representative group of 1000 entrepreneurs from companies in which 1 to 9 people are employed.

 

Read in Polish


Aasa wprowadza nową ofertę pożyczkową z wyższą dostępną kwotą i dłuższym okresem spłaty

Aasa Polska wprowadza nową, bardziej atrakcyjną ofertę pożyczek ratalnych dla konsumentów i przedsiębiorców. Klienci indywidualni mogą wnioskować o pożyczkę ratalną “Aasa Lekkie Raty” w wysokości nawet do 15 000 zł i okresie spłaty do 36 miesięcy. Z kolei maksymalna kwota pożyczki dla osób prowadzących własną działalność wzrosła do 20 000 zł, w ratach rozłożonych na maksymalnie 36 miesięcy.

Zmiany w obu flagowych produktach Aasa Polska są bezpośrednią odpowiedzią na oczekiwania klientów. Firma stawia na indywidualne podejście i umożliwia większą elastyczność podczas wyboru kwoty i okresu spłaty pożyczki. Znacząco zwiększyła kwoty obu oferowanych pożyczek i wydłużyła terminy ich spłat. Klienci mogą liczyć na większy zastrzyk gotówki przy jednoczesnym obniżeniu wysokości miesięcznej raty.

– Zwiększenie kwot finansowania i wydłużenie terminów spłaty pozytywnie wpłynęło na “lekkość” rat oraz dostępność oferty zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Takie rozwiązanie wzmacnia naszą pozycję jako skandynawskiego FinTechu, który uzupełnia ofertę banków, działając w zgodzie z zasadami odpowiedzialnego pożyczania informuje Ovais Siddiqui,  Prezes Zarządu Aasa Polska.

“Aasa Lekkie Raty” do 15 000 zł na 36 miesięcy

W przypadku pożyczki dla klientów indywidualnych “Aasa Lekkie Raty” zwiększono maksymalną kwotę finansowania z 10 000 do 15 000 zł. Wydłużono również o rok okres kredytowania, który wynosi obecnie od 12 do 36 miesięcy. Nowa oferta dotyczy kanału brokerskiego.

– Z najnowszych danych GUS wynika, że Polacy i Polki są w stanie miesięcznie odłożyć średnio ok. 400 zł na osobę. Może to być niewystarczająca kwota na wydatki specjalne, takie jak wakacyjny wyjazd dla całej rodziny czy remont mieszkania. Dlatego dajemy naszym klientom możliwość wnioskowania o wyższe kwoty pożyczek w rozłożeniu na większą liczbę miesięcznych rat, w zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości – informuje Patrycja Gołębicka, Sales Director w Aasa Polska.

„Lekkość” oferty Aasa odnosi się z jednej strony do obniżonych miesięcznych rat i jednego z najniższych na rynku RRSO (całkowitego kosztu pożyczki), a z drugiej strony do łatwego procesu wnioskowania o pożyczkę przy minimum formalności. Decyzja kredytowa podejmowana jest w czasie rzeczywistym, a przekazanie środków następuje zaraz po podpisaniu umowy. Jako odpowiedzialny pożyczkodawca Aasa oferuje też swoim klientom możliwość skorzystania z miesięcznych wakacji od spłaty, a także jej dobrowolne ubezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

“Aasa dla Biznesu” 20 000 zł na 36 miesięcy

Aasa dostrzegła również zapotrzebowanie na wyższe kwoty finansowania wśród osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Firma zdecydowała się na dwukrotne zwiększenie dostępnej kwoty pożyczki “Aasa dla Biznesu” z 10 000 do 20 000 zł. Wydłużyła też maksymalny okres jej spłaty z 24 na 36 miesięcy. Nowa oferta jest dostępna zarówno w kanale brokerskim jak i przez Internet.

Rozwój oferty biznesowej jest bezpośrednią odpowiedzią firmy na wyniki “Badania potrzeb mikroprzedsiębiorców w zakresie finansowania”, zrealizowanego przez instytut Smartscope. Spośród właścicieli i właścicielek mikrofirm (zatrudniających od 1 do 9 osób), którzy zadeklarowali potrzebę uzyskania dofinansowania, aż co piąta osoba zadeklarowała zainteresowanie kwotą w przedziale 10-49 tys. złotych.

– Badając potrzeby mikrofirm zauważyliśmy, że co czwarty mikroprzedsiębiorca chce inwestować w rozwój, a co piąty potrzebuje wyższych kwot finansowania. Jak wiadomo inwestycje, które przyczyniają się do realnego rozwoju firmy, jak np. zakup sprzętu, generalny remont lokalu usługowego czy zakup licencji na programy komputerowe, wymagają wyższych nakładów. Z tego powodu postanowiliśmy zwiększyć kwotę pożyczki “Aasa dla Biznesu” i dać możliwość dłuższego okresu jej spłaty – informuje Dominik Ciula, Sales Manager w Aasa Polska.

W swojej nowej ofercie biznesowej Aasa zachowała jej wcześniejsze benefity, takie jak minimalna ilość formalności, elastyczne warunki spłaty i błyskawiczna wypłata środków. Dodatkowe finansowanie jest dostępne już w momencie założenia firmy, a pożyczkobiorca może samodzielnie określić okres, w jakim chce spłacić pożyczkę biznesową. Co więcej, dzięki ekspresowej decyzji o przyznaniu finansowania oraz możliwości podpisania umowy online, przelew środków może nastąpić jeszcze w dniu złożenia wniosku. Istnieje również możliwość wliczenia pożyczki w koszty prowadzonej działalności.

Nowe podejście do kosztu pożyczki

W ramach odpowiedzialnego podejścia do pożyczania Aasa wprowadza nowe zasady naliczania kosztu pożyczki, które są bardziej korzystne dla klientów z dobrą historią kredytową. Koszt ten jest wyliczany indywidualnie, na podstawie analizy zdolności kredytowej pożyczkobiorcy. Oznacza to, że cena pożyczki jest uzależniona od poziomu ryzyka związanego ze spłatą im wyższa zdolność kredytowa klienta, tym niższe koszty pożyczki. Warto zauważyć, że to rozwiązanie jest korzystne nie tylko dla pożyczkobiorców, charakteryzujących się wyższą zdolnością kredytową (otrzymują lepszą ofertę w niższej cenie), ale także dla tych, którzy ze względu na wysoki poziom ryzyka kredytowego byli dotąd wykluczeni z możliwości uzyskania finansowania.

Bardziej elastycznie i odpowiedzialnie

Aasa za swój kluczowy wyróżnik uznaje odpowiedzialne podejście do pożyczania i prowadzenia biznesu. Firma korzysta z jednych z najbardziej zaawansowanych usług scoringowych na świecie w zakresie weryfikacji zdolności kredytowej klientów, tak aby udzielać pożyczek tylko tym osobom, które są w stanie je spłacić. Bezpieczeństwo i transparentność to niezmienne wyróżniki oferty Aasa klienci przed podpisaniem umowy są informowani o wysokości miesięcznych rat, całkowitym koszcie pożyczki (RRSO) oraz warunkach umowy.

***

Metodologia badania „Potrzeby mikroprzedsiębiorstw w zakresie finansowania 2017”

Badanie zostało przeprowadzone w październiku 2017 roku przez Smartscope na zlecenie Aasa Polska, metodami CAWI i CATI, na reprezentatywnej grupie 1000 przedsiębiorców z firm, w których zatrudnionych jest od 1 do 9 osób.

Close Polish version