Newsroom
May 23, 2018

Aasa Polska launched the second edition of its CSR campaign for digital activation of older generations in Poland

As much as 55 percent of people aged 15-35 in Poland believe that their parents, parents-in-law or grandparents are digitally excluded. At the same time as much as 95 percent of young people want to help their relatives in using the network – according to the “Aasa Report – Activity of older generations on the Internet through the eyes of the young 2018”. For this reason, Aasa Polska launches the second edition of the nationwide educational campaign called “Aasy Netu” (“Aases of the Net”), aimed at the digital activation of mature people, with the support of younger generation.

As part of the new edition of the “Aasy Netu” campaign, the problem of digital exclusion of mature people is presented from the perspective of their children and grandchildren. In order to check how young generations approach this problem, in cooperation with Kantar Public, a public opinion research center, a survey of people aged 15-35 was carried out. Its results were published in the “Aasa Report – Activity of older generations on the Internet through the eyes of the young 2018”.

Once again, Aasa Polska provided free educational materials, which in a practical and accessible way, step by step, show the elderly how to use the network, and encourage their children and grandchildren to accompany their relatives in learning. Thanks to the videos available on the aasynetu.pl website, older people will learn, among other things, how to start using on-line banking, shop online and, which is very important, how to stay safe on the Internet. Videos have their equivalents in the form of educational materials that can be downloaded and printed, and then used for common learning. The site also offers tutorials from last year’s campaign, presenting methods how to write emails, use Facebook, chat online or search for information on the Internet.

– I am convinced that within the framework of cooperation of generations, appropriate motivation and with a wide access to free educational materials that we provide, a large part of mature people can become Aases of the Net. Let us help them develop digital competences so that they can more easily and more frequently communicate with their loved ones, develop their interests and improve quality of their lives – concludes Ovais Siddiqui, CEO of Aasa Polska.

AASY NETU – LET’S BE CLOSER

The online education campaign called “Aasy Netu” was initiated by Aasa Polska in June 2017 as part of the corporate social responsibility activities. The idea behind the campaign is to help people over 45 years of age to learn how to use the Internet, as well as to encourage younger generations to actively support their parents, parents-in-law and grandparents in learning – so that they can be closer to the world and their loved ones.

– At Aasa, a company based on advanced technological solutions, we are fully aware of the fact that access to the Internet is a condition of full participation in social, cultural and professional life. Especially in the case of a growing population of mature people in Poland, a significant part of which is struggling with digital exclusion – says Ovais Siddiqui, CEO of Aasa Polska.

The group of partners of this year’s “Aasy Netu” campaign includes: Responsible Business Forum (Forum Odpowiedzialnego Biznesu), e-Safe Foundation (Fundacja e-Bezpieczni), Conference of Financial Companies in Poland (KPF – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce) and Manko Association (Stowarzyszenie Manko) respectively.

More information: aasynetu.pl

***

Methodology of the study entitled “Activity of older generations on the Internet through the eyes of the young 2018”: the survey was conducted in April 2018 by Kantar Public on behalf of Aasa Polska, with the CAWI method (Internet interviews), on a nationwide group of 1000 people aged 15-35 who have parents, parents-in-law and/or grandparents.

 

Read in Polish

Aasa Polska wystartowała z drugą edycją kampanii CSR Aasy Netu na rzecz aktywizacji cyfrowej starszych pokoleń przy wsparciu młodszych

Ponad połowa, bo aż 55 proc. osób w wieku 15-35 lat w Polsce uważa, że ich rodzice, teściowie czy dziadkowie, są wykluczeni cyfrowo. Jednocześnie aż 95 proc. młodych chce pomagać swoim bliskim w korzystaniu z sieci – wynika z „Raportu Aasa – Aktywność starszych pokoleń w internecie oczami młodych 2018”. Z tego powodu Aasa Polska uruchamia drugą edycję ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Aasy Netu”, której celem jest aktywizacja cyfrowa osób dojrzałych, przy wsparciu młodszych.

W ramach nowej odsłony kampanii Aasy Netu, problem wykluczenia cyfrowego osób dojrzałych przedstawiony jest z perspektywy ich dzieci i wnuków. Aby sprawdzić, jak podchodzą do tego problemu młode pokolenia, we współpracy z ośrodkiem badania opinii Kantar Public przeprowadzone zostało badanie osób w wieku 15-35 lat, którego wyniki opublikowane zostały w Raporcie Aasa – Aktywność starszych pokoleń w internecie oczami młodych 2018

Po raz kolejny udostępnione zostały też specjalne, bezpłatne materiały edukacyjne, które w praktyczny i przystępny sposób, krok po kroku pokazują osobom starszym, jak korzystać z sieci, a także zachęcają ich dzieci i wnuki, aby towarzyszyli swoim bliskim w nauce. Dzięki filmom, dostępnym na stronie aasynetu.pl, starsze osoby dowiedzą się między innymi, jak zacząć korzystać z bankowości on-line, robić zakupy w sieci oraz, co bardzo ważne, jak zachować bezpieczeństwo w internecie. Filmy posiadają swoje odpowiedniki w postaci materiałów edukacyjnych, który można pobrać i wydrukować, a następnie używać przy wspólnej nauce. Na stronie dostępne są także poradniki z ubiegłorocznej odsłony kampanii, dotyczące tego jak pisać maile, korzystać z Facebooka, prowadzić rozmowy on-line czy wyszukiwać informacje w internecie.

– Jestem przekonany, że w ramach współpracy pokoleń, odpowiedniej motywacji oraz przy szerokim dostępie do bezpłatnych materiałów edukacyjnych, które udostępniamy na stronie internetowej aasynetu.pl, znaczna część osób dojrzałych może stać się Aasami Netu. Pomóżmy im wspólnie w rozwijaniu kompetencji cyfrowych, aby mogły łatwiej kontaktować się z bliskimi i poprawiać jakość swojego życia – podsumowuje Ovais Siddiqui, Prezes Zarządu Aasa Polska.

AASY NETU – BĄDŹMY BLIŻEJ

Internetowa kampania edukacyjna „Aasy Netu” została zainicjowana przez firmę Aasa Polska w czerwcu 2017 roku, w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Ideą kampanii jest wsparcie osób po 45. roku życia w poznawaniu tajników internetu, a także zachęcenie młodszych pokoleń do czynnego wspierania w nauce swoich rodziców, teściów i dziadków – aby mogli być bliżej świata i bliskich.

– W Aasa, firmie opartej na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, że dostęp do internetu stanowi warunek pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. Zwłaszcza w przypadku rosnącej populacji osób dojrzałych w Polsce, których znaczna część boryka się z wykluczeniem cyfrowym – mówi Ovais Siddiqui, Prezes Zarządu Aasa Polska.

Partnerami tegorocznej odsłony kampanii Aasy Netu są: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Fundacja e-Bezpieczni, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych oraz Stowarzyszenie Manko.

Więcej informacji: aasynetu.pl

***

Metodologia badania „Aktywność starszych pokoleń w internecie oczami młodych 2018”: badanie zostało przeprowadzone w kwietniu 2018 roku przez Kantar Public na zlecenie Aasa Polska, metodą CAWI (wywiadów internetowych), na ogólnopolskiej grupie 1000 osób w wieku 15-35 lat, które posiadają rodziców, teściów i/lub dziadków.

Close Polish version

Press Contacts

Magdalena Pawlak
Corporate Affairs and External Communications Manager
Aasa Polska S.A.
magdalena.pawlak@aasapolska.pl
+48 502 441 708