Newsroom
November 23, 2017

Aasa Polska joined partners of the Responsible Business Forum

Aasa Polska joined the strategic partners of the Responsible Business Forum (FOB) and signed the Diversity Charter in Poland. It is another element of the CSR programme carried out by the company. Last year Aasa Polska launched its first social campaign ‘Aces of the Internet – let’s get closer’, which aim was to decrease digital exclusion of Polish women aged over 45 years.

Sustainable development including social matters and the interests of clients, partners and employees in everyday activities are Aasa’s Polska strategic goals. Joining the FOB Partnership programme is another step in developing the company’s business responsibility.

The FOB Partnership Programme is a platform of over 50 companies and organizations from various sectors and regions in Poland. Its main goal is to support companies in being more socially responsible and allow them to exchange experience from areas related to CSR.

Joining the CSR leaders in Poland is synonymous with the declaration to take on our social commitment with a strategic approach. We recently carried out a CSR initiative with great benefit to the lives of those involved, and we are committed to continue with such programmes – underlines Ovais Siddiqui, Aasa Polska CEO. – We are glad that together with FOB we will be contributing to development of CSR in Poland and also that we will have the opportunity to draw on the experience of other members.

The FOB Partnership Programme is a group of CSR leaders in Poland. These are companies, which not only work within these rules, but also want to be involved in developing and spreading the standards of sustainable growth in our country. I welcome Aasa Polska in this prestigious group and I am glad, that we will be able to cooperate in future CSR projects. A good example is  ‘Aces of the Internet – let’s get closer campaign’, which fights with digital exclusion and which we supported with the patronage of odpowiedzialnybiznes.pl portal – says Marzena Strzelczak, FOB General Director.

By signing the Diversity Charter, Aasa Polska commits to non-discrimination in the workplace and to introducing policies that create and promote diversity. In Poland, the Charter is coordinated exclusively by FOB and held under the auspices of the Government Plenipotentiary for Equal Treatment, the Human Rights Defender and the Ministry of Labor and Social Policy. The Charter is promoted by the European Commission (Directorate-General for Justice) at the pan-EU level.

Social campaign for digital inclusion

The biggest social responsibility initiative of the company so far is the ‘Aces of the Internet – let’s get closer’ educational campaign. It was launched in June 2017 and is focused on digital exclusion. According to a study conducted for Aasa, Polish women in the age between 45 and 70 are the biggest group without access to the Internet. There are almost 2 million of them. The campaign was widely commented in the media and the current number of beneficiaries exceeded 20 thousand.

– Our first CSR campaign, responds to a big social problem in Poland, which is the digital exclusion of mature people. The project is also closely related with who we are as a company, what we believe in and what we would like to share Ovais Siddiqui, Aasa Polska CEO, says.

Aasa Polska comes from Scandinavia region, which has one of the highest degree of digitalisation  and where many advanced electronic services were introduced to serve citizens. One of the main elements of developing the digital performance there was educating the society.And  this kind of activities Aasa decided to implement in Poland.

– As a technology-driven company, we are fully aware that Internet access is now a precondition for full participation in the social, cultural and professional life. We wanted to share our experience in this field with the Polish community in order to help digitally excluded people in gaining basic skills of using the Internet Ovais Siddiqui adds.

The key goal of the campaign is the digital activation of mature people, especially women aged between 45 and 70 years, with the support of younger generations. As part of the initiative, Aasa Polska launched a free multimedia curriculum on how to write emails, use online communication and search interesting information on the Internet. Many company employees also engaged in the project as volunteers.

– ‘Aces of the Internet – let’s get closer’ is for us an important step in development of our CSR activities in Poland. We see that these kind of initiatives are necessary. That is why we are looking for new possibilities to continue them and react to the real social problems related with digital exclusion in Poland Ovais Siddiqui says.

The honourary partner of the campaign is the Conference of Financial Companies in Poland (KPF), and the media partner is the portal Odpowiedzialnybiznes.pl, which belongs to the Responsible Business Forum (FOB).

 

Read in Polish

Aasa Polska wśród partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Aasa Polska dołącza do grona strategicznych Partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu i podpisuje Kartę Różnorodności. Jest to kolejny element programu CSR realizowanego przez firmę. W tym roku Aasa Polska uruchomiła swoją pierwszą kampanię społeczną „Aasy Netu – bądźmy bliżej”, której celem jest minimalizacja wykluczenia cyfrowego Polek po 45-tym roku życia.

Do strategicznych celów Aasa Polska, technologicznej firmy finansowej specjalizującej się w udzielaniu pożyczek ratalnych, należą zrównoważony rozwój i uwzględnianie w codziennych działaniach problematyki społecznej, interesów klientów, partnerów i pracowników. Dołączenie do Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) jest kolejnym krokiem w rozwijaniu odpowiedzialności biznesowej firmy.

Program Partnerstwa FOB to platforma ponad 50 firm i organizacji z różnych branż i regionów Polski. Jego głównym celem jest wspieranie firm w stawaniu się coraz bardziej odpowiedzialnymi społecznie, a także umożliwienie im wymiany doświadczeń w różnych obszarach z tym związanych.

Dołączenie do liderów CSR w Polsce jest dla nas równoznaczne z deklaracją, że traktujemy nasze zaangażowanie społeczne w sposób strategiczny. Zrealizowaliśmy ostatnio dużą kampanię CSR, która przyniosła wymierne korzyści jej adresatom, i zamierzamy kontynuować tego typu działania – podkreśla  Ovais Siddiqui, prezes zarządu Aasa Polska. – Cieszę się, że razem z FOB będziemy mogli przyczyniać się do rozwoju odpowiedzialnego biznesu w Polsce, a jednocześnie czerpać z doświadczeń innych firm członkowskich w tym zakresie.

– Program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu skupia liderów społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. To  firmy, które nie tylko same działają zgodnie z tymi zasadami, ale też chcą się włączyć w rozwój koncepcji i upowszechnianie standardów zrównoważonego rozwoju w naszym kraju. Witam serdecznie Aasa Polska w tym prestiżowym gronie i cieszę się, że będziemy mogli współpracować przy kolejnych projektach CSR-owych. Dobrym przykładem jest tu kampania edukacyjna „Aasy Netu”, która przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu, a którą wspieraliśmy patronatem portalu odpowiedzialnbiznes.pl  – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Z kolei wraz z podpisaniem Karty Różnorodności Aasa Polska zobowiązała się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy oraz realizację działań na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. W Polsce Karta koordynowana jest przez FOB, pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W Europie Karta jest promowana przez Komisję Europejską (Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości).

Kampania społeczna na rzecz włączenia cyfrowego

Największą dotychczasową inicjatywą firmy z zakresu społecznej odpowiedzialności jest kampania edukacyjna “Aasy Netu – bądźmy bliżej”, rozpoczęta w czerwcu 2017 roku i poświęcona wykluczeniu cyfrowemu. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Aasa wynika, że największą grupą pozostającą poza zasięgiem Internetu są Polski między 45 a 70 rokiem życia. Jest ich prawie 2 miliony. Kampania była szeroko komentowana w mediach, a dotychczasowa liczba jej beneficjentów przekroczyła 20 tysięcy.

Nasza pierwsza kampania CSR, odpowiada na pilny problem społeczny w Polsce, jakim jest wykluczenie cyfrowe osób dojrzałych. Powstała w oparciu o badanie zrealizowane wśród naszych klientów, partnerów biznesowych i pracowników, których zapytaliśmy w jakie działania z zakresu CSR powinniśmy się zaangażować. Jednocześnie ma ona ścisły związek z tym, kim jesteśmy, w co wierzymy i czym chcielibyśmy się dzielić – mówi Ovais Siddiqui, prezes zarządu Aasa Polska.

Aasa Polska pochodzi ze Skandynawii, regionu, który wyróżnia się jednym z najwyższych współczynników digitalizacji społeczeństwa. Wdrożono tam wiele zaawansowanych usług elektronicznych, które mają służyć obywatelom. Jednym z głównych elementów tych działań była edukacja społeczeństwa i właśnie tego typu działania firma postanowiła przeprowadzić w Polsce.

Jako firma oparta na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych, zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, że dostęp do Internetu stanowi obecnie warunek pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. Chcieliśmy przenieść nasze doświadczenia w tym zakresie na grunt polski, aby pomóc osobom wykluczonym cyfrowo w zdobyciu podstawowych umiejętności związanych z korzystaniem z Internetu – dodaje Ovais Siddiqui.

Celem akcji edukacyjnej „Aasy Netu”, która wystartowała w czerwcu 2017 r. jest cyfrowa aktywizacja dojrzałych osób przy wsparciu młodszych. Na stronie aasynetu.pl udostępniono bezpłatny multimedialny program nauczania. Dzięki serii filmów i materiałów edukacyjnych, przy wsparciu eksperta Aasa i swoich bliskich, osoby początkujące w łatwy sposób uczą się np. pisać maile, wysyłać zdjęcia, prowadzić rozmowy on-line i wyszukiwać interesujące  informacje w Internecie. W akcję zaangażowało się wielu pracowników firmy w ramach wolontariatu.

Kampania CSR „Aasy Netu” to dla nas bardzo ważny krok w rozwoju naszych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Widzimy, że tego typu inicjatywy są potrzebne, dlatego szukamy kolejnych możliwości jej kontynuacji i reagowania na realne problemy społeczne z obszaru cyfryzacji w Polsce – mówi Ovais Siddiqui.

Partnerem honorowym kampanii jest Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, a partnerem medialnym portal Odpowiedzialnybiznes.pl, należący do Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Close Polish version

Press Contacts

Magdalena Pawlak
Corporate Affairs and External Communications Manager
Aasa Polska S.A.
magdalena.pawlak@aasapolska.pl
+48 502 441 708